29 Ιαν 2013

Οικονομική Επιτροπή Τακτική συνεδρίαση Παρασκευή 1 /2/2013 και ώρα 10:00 π.μ. (51 Θέματα)!

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επαγγελματικού Λυκείου (Παραλία Μαρκοπούλου Ωρωπού) στις 1 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής
2. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων
3. Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία στο έργο: «Κατασκευή
δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οικισμού Μαρκοπούλου Ωρωπού»
4. Έγκριση των συμβατικών τευχών της οριστικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ∆ήμου Ωρωπού
5. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία και εκδίκαση της υποβληθείσας ένστασης κατά του εν λόγω πρακτικού για το έργο: «Έργα αναβάθμισης και βελτίωσης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆ήμου Αυλώνα Α’ Φάση»
6. Λήψη νέας απόφασης Οικ. Επιτροπής περί: Εκδίκασης ενστάσεων κατά του πρακτικού 1
του διαγωνισμού για την «Προμήθεια λαμπτήρων για το ∆ημοτικό Φωτισμό».
7. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας για την αγορά ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και ∆ιάθεση Λυμάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα ∆ήμου Ωρωπού»
8. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Καταλληλότητας για την αγορά ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: «Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και ∆ιάθεση Λυμάτων των οικισμών Καλάμου και Αγίων Αποστόλων ∆ήμου Ωρωπού»
9. Επανακατάρτιση όρων διακήρυξης της μελέτης «Μελέτη Αποχέτευσης Ακαθάρτων και ΕΕΛ των Οικισμών Αυλώνος , Μαρκοπούλου, Ωρωπού, Νέων Παλατίων και Χαλκουτσίου ∆ήμου Ωρωπού» - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης – Εξουσιοδότηση ∆ημάρχου.
10.Επανακατάρτιση όρων διακήρυξης της μελέτης «Μελέτη Συλλογής, Μεταφοράς, Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης λυμάτων Καλάμου και Αγίων Αποστόλων ∆ήμου Ωρωπού» -
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης – Εξουσιοδότηση ∆ημάρχου.
11.Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων προμηθειών ηλεκτρομηχανολογικού, μηχανολογικού υλικού, Η/Υ και συναφών υλικών, καυσίμων, ελαιολιπαντικών και λοιπών ειδών οχημάτων και μηχανημάτων του ∆ήμου.
12.Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων λοιπών προμηθειών.
13.Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας
αναθέσεων υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών (Π.∆. 28/80)
14. Έγκριση απόφασης ∆ημάρχου υπ. αριθμ 8/7-1-2013 για τον εκχιονισμό στη ∆Κ Αφιδνών
15. Έγκριση απόφασης ∆ημάρχου υπ. αριθμ. 6/2-1-2013 για την ψήφιση πίστωσης για αμοιβές συμβασιούχων μίσθωσης έργου
16.Έγκριση απόφασης ∆ημάρχου υπ. αριθμ. 15/10-01-2013 για την ψήφιση πίστωσης για πληρωμή τελών κυκλοφορίας για οχήματα του ∆ήμου
17.Έγκριση απόφασης ∆ημάρχου υπ. αριθμ 28/16-1-2013 για την πληρωμή οφειλών του ∆ήμου προς προμηθευτές καυσίμων
18.Έγκριση απόφασης ∆ημάρχου υπ. αριθμ. 31/18-1-2013 για την πληρωμή οφειλών του ∆ήμου προς το ∆ημόσιο
19.Έγκριση απόφασης ∆ημάρχου υπ. αριθμ. 35/22-1-2013 για την πληρωμή οφειλών του ∆ήμου προς τη Νέα Οδό
20.Έγκριση απόφασης ∆ημάρχου υπ. αριθμ. 41/28-01-2013 για την ψήφιση πίστωσης για οφειλές προς το ∆ημόσιο
21.Έγκριση απόφασης ∆ημάρχου υπ. αριθμ. 44/28-01-2013 για την ψήφιση πίστωσης για οφειλές προς την ΕΥ∆ΑΠ
22.Έγκριση απόφασης ∆ημάρχου υπ. αριθμ. 45/28-01-2013 για την ψήφιση πίστωσης για οφειλές προς το ΙΚΑ
23.Έγκριση απόφασης ∆ημάρχου υπ. αριθμ. 46/28-01-2013 για την ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή συμβασιούχων έργου του ∆ήμου
24. Σύσταση πάγιας προκαταβολής ∆ήμου
25. Σύσταση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών και ∆ημοτικών Κοινοτήτων
26. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή διοδίων στη Νέα Οδό και την Αττική Οδό για τα απορριμματοφόρα του ∆ήμου
27. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών και την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης
28.Έγκριση της με αρ. 11/2013 απόφασης ∆ημάρχου για ανάθεση παράστασης
δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 10.1.2013 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών («ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΡΑΠΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» /∆ήμου Ωρωπού)
29.Έγκριση της με αρ. 12/2013 απόφασης ∆ημάρχου για ανάθεση παράστασης
δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 9.1.2013 στο Συμβούλιο της Επικρατείας
(Εξωραϊστικός Σύλλογος ∆ιονύσου κλπ. κατά ∆ήμου Ωρωπού κλπ.)
30.Έγκριση της με αρ. 22/2013 απόφασης ∆ημάρχου για ανάθεση παράστασης δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 15.1.2013 ενώπιον ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών
(Παναγιωτοπούλου Μαρία/∆ήμου Ωρωπού)
31.Έγκριση της με αρ. 23/2013 απόφασης ∆ημάρχου για αποδοχή γνωμοδότησης και
ανάθεση παράστασης δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 17.1.2013 ενώπιον της
Β ́/Βάθμιας Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Αθηνών.
32.Έγκριση της με αρ. 24/2013 απόφασης ∆ημάρχου για ανάθεση παράστασης δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 17.1.2013 ενώπιον ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Μπουντρονικόλας Νικόλαος/∆ήμου Ωρωπού)
33.Έγκριση της με αρ. 36/2013 απόφασης ∆ημάρχου για ανάθεση παράστασης
δικηγόρου κατά τη δικάσιμο της 25.1.2013 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
(Ζηνοβία Παπαδοπούλου κατά ∆. Ωρωπού)
34. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του ∆ήμου Ωρωπού στη
δικάσιμο της 5.2.2013 ενώπιον ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (ΝΕΑ Ο∆ΟΣ
Α.Ε./∆ήμου Ωρωπού)
35. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του ∆ήμου Ωρωπού στη δικάσιμο της 6.2.2013 ενώπιον ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Παπανικόλας Κων/νος/∆ήμου Ωρωπού, ΑΚ782/2010)
36. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του ∆ήμου Ωρωπού στη
δικάσιμο της 6.2.2013 ενώπιον ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Παπανικόλας
Κων/νος/∆ήμου Ωρωπού, ΑΚ783/2010)
37.Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για την εκπροσώπηση του ∆ήμου Ωρωπού στη
δικάσιμο της 6.2.2013 ενώπιον ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Παπανικόλας
Κων/νος/∆ήμου Ωρωπού, ΑΚ784/2010)
38. Έγκριση της με αρ.9/2013 απόφασης ∆ημάρχου για εντολή παράστασης στη
δικάσιμο της 8-1-2013 (Κληρονόμου κατά ∆ήμου Ωρωπού)
39. Έγκριση της με αρ.7/2013 απόφασης ∆ημάρχου για εντολή παράστασης στη δικάσιμο της 9-1-2013 (Περούλιας κατά ∆ήμου Ωρωπού)
40. Έγκριση της με αρ.27/2013 απόφασης ∆ημάρχου για εντολή σε πληρεξούσιο
δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 16-1-2013 στο Ειρηνοδικείο Μαραθώνα
(Γαρμπής κατά ∆. Ωρωπού)
41. Έγκριση απόφασης ∆ημάρχου υπ. αριθμ. 47/2013 για εντολή σε πληρεξούσιο
δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 31-1-2013 στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών (Μυλωνά κατά τέως ∆. Ωρωπίων)
42. Έγκριση απόφασης ∆ημάρχου υπ. αριθμ. 48/2013 για εντολή σε πληρεξούσιο
δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 31-1-2013 στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών (Η Εθνική ΑΕΕΓΑ κατά τέως ∆. Ωρωπίων)
43. Εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για παράσταση στη δικάσιμο της 6-2-2013 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μαραθώνος (∆ήμος Ωρωπου κατά Παπαναγιώτου και Γιαννικάκη)
44. Έγκριση της απόφασης 37/2013 για εντολή σε πληρεξούσιο δικηγόρο για
παράσταση στη δικάσιμο της 25-1-2013 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
(Βλάχος, ∆ανδίκα, Κατσίκη κλπ κατά ∆. Ωρωπού)
45.Έγκριση της με αρ. 13/2013 απόφασης ∆ημάρχου για παροχή νομικής προστασίας
στον εργαζόμενο ∆ημήτριο Πέππα ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου
Αθηνών την 10η-1-2013.
46.Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία εκκαθάρισης της ∆ΕΑ∆Ω για το έτος 2013
47.Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία εκκαθάρισης της ΚΕΠΑ για το έτος 2013
48. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την προμήθεια φυλλαδίων για την ενημέρωση πολιτών του ∆ήμου
49.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την υπηρεσία αναλύσεων πόσιμου νερού
50.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και δαπάνης για την υπηρεσία μηχανογραφικής κάλυψης μισθοδοσίας προσωπικού ∆ήμου Ωρωπού έτους 2013
51.Έγκριση    τεχνικών    προδιαγραφών    και    δαπάνης    για    την    προμήθεια μπορντουροψάλιδου

Παρακαλούμε, σε περίπτωση κωλύματος να παρευρεθείτε στη συνεδρίαση να ενημερώσετε έγκαιρα τον Πρόεδρό της ώστε να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος σας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: