17 Σεπ 2014

Δήμος Ωρωπού: Ορισμός Αντιδημάρχων του Δήμου

Με απόφασή του ο Δήμαρχος ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ωρωπού, με θητεία από 1-9-2014 μέχρι 28-2-2017 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:
1.
Τον κ. Βελτανιώτη Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών, Τουρισμού και Ανάπτυξης και υπεύθυνο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Καπανδριτίου-Πολυδενδρίου, με αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ ́ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της ως άνω Διεύθυνσης, που περιλαμβάνει τα τμήματα: α) Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων, Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και Ανθρώπινου Δυναμικού και
Διοικητικής Μέριμνας με τις αρμοδιότητες που αναλυτικά αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
• Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για τις Δημοτικές Ενότητες Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου.
• Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του ληξιαρχείου των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας των Ληξιάρχων των ενοτήτων αυτών.
• Την συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.
• Την ευθύνη της ανάπτυξης και τουρισμού του Δήμου μας.
• Την ευθύνη της συντήρησης των οχημάτων του Δήμου μας.
• Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
2.
Τον κ. Τζεβελέκο Δημήτριο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Συκαμίνου με αντιμισθία με καθ ́ύλην αρμοδιότητες:
• Στο Τμήμα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων όπως αναλυτικά αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
• Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για την Δημοτική Ενότητα Συκαμίνου.
• Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Συκαμίνου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου.
• Την συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.
• Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος
3.
Τον κ. Γαζβινιάν Ανδρέα, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών, και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Ωρωπίων, χωρίς αντιμισθία και του μεταβιβάζει καθ ́ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της ως άνω Διεύθυνσης, που περιλαμβάνει τα τμήματα: α) Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, β) Εσόδων και Περιουσίας, Ταμείου, γ) Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας, δ) Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, με τις αρμοδιότητες που αναλυτικά αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
• Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για την Δημοτική Ενότητα Ωρωπίων .
• Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Ωρωπίων σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου.
• Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας
Ωρωπίων, για την επίλυση των προβλημάτων της.
• Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
4.
Τον κ Δέδε Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Καλάμου και Μαρκοπούλου, με αντιμισθία και του καθ ́ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
• Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της ως άνω Διεύθυνσης, που περιλαμβάνει τα τμήματα: α) Τεχνικών Έργων και Συντήρησης Υποδομών, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων, Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, με τις αρμοδιότητες που αναλυτικά αναγράφονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
• Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για τις Δημοτικές
Ενότητες Καλάμου και Μαρκοπούλου.
• Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων των ληξιαρχείων των
Δημοτικών Ενοτήτων Καλάμου και Μαρκοπούλου. σε περίπτωση κωλύματος ή
απουσίας της Ληξιάρχου.
• Την συνεργασία με τους Προέδρους των συμβουλίων των ανωτέρω Δημοτικών
Ενοτήτων, για την επίλυση των προβλημάτων της.
• Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί o Δήμαρχος.
5.
Τον κ. Πούλο Γεώργιο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αφιδνών χωρίς αντιμισθία με καθ ́ ύλην αρμοδιότητες:
• Συγκέντρωση, έλεγχο και διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών από τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας καθώς και καθ ́ύλην αρμοδιότητες στο Αυτοτελές Τμήμα και Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας και Παιδείας.
• Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για την Δημοτική Ενότητα Αφιδνών.
• Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου.
• Την συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.
• Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
6.
Τον κ. Σιδέρη Γεώργιο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Μαλακάσας και του μεταβιβάζει καθ ́ύλην αρμοδιότητες:
• Στο γραφείο συντήρησης πρασίνου καθώς και αρμοδιότητες στο Τμήμα Καθαριότητας
και Ανακύκλωσης.
• Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για την Δημοτική
Ενότητα Μαλακάσης.
• Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Μαλακάσης σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου.
• Την συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.
• Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
7.
Τον κ. Σιδέρη Χρήστο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για τη Δημοτική Ενότητα Αυλώνα και του μεταβιβάζει καθ ́ύλην αρμοδιότητες:
• Συντήρησης ηλεκτροφωτισμού.
• Την υπογραφή αδειών πολιτικών γάμων καθώς και την τέλεση αυτών για την Δημοτική Ενότητα Αυλώνος.
• Την υπογραφή ληξιαρχικών πράξεων και επικύρωση εγγράφων του ληξιαρχείου της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνος σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας της Ληξιάρχου.
• Την συνεργασία με τον Πρόεδρο του συμβουλίου της ανωτέρω Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.
• Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος
8.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βελτανιώτης Δημήτριος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γαζβινιάν Ανδρέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: