13 Οκτ 2014

Δήμος Ωρωπού: Αποδοχή ποσού 33.186,896 από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου!

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίζει:
1-Αποδέχεται το ποσό των 33.186,89 € από τους ΚΑΠ  έτους 2014 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων.
2- Ψηφίζει πίστωση ποσού 33.186, 89 € στον Κ.Α. εξόδων 006711.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ωρωπού έτους 2014 και κατανέμει   την ως άνω επιχορήγηση όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις κρατήσεις του Τ.Π.Δ.Δ .στις Σχολικές Επιτροπές ως ακολούθως:
α-Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας   Εκπαίδευσης   ποσό   23.000,06 €
β-Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ποσό  10.137,11€.

Δεν υπάρχουν σχόλια: